Mateřskou školu dala postavit obec Libeň pro potřeby svých občanů v roce 1904.

Dvoupatrová budova je postavená v klasicistním stylu. Její výhodou jsou velké prostory, vysoké stropy, centrální schodiště.

Interiér budovy je řešen tak, aby si zachoval historickou hodnotu, ale zároveň aby zabezpečil plynulý chod MŠ a všechny skupiny dětí mohly rozvíjet bohaté aktivity. V prostorných chodbách je umístěna široká dřevěná skluzavka s vyřezávanými úchyty ve tvaru zvířat a horolezecká stěna v délce 6,75 m a výškou 2,55 m. Vybavení MŠ přispívá k rozvoji pohybových dovedností, odvaze a obratnosti dětí.

K areálu budovy MŠ patří školní zahrada, jejíž zařízení podněcuje děti k mnoha druhům činností.

Učební plány

Mateřská škola pracuje podle modelového projektu pro podporu zdraví v mateřských školách ČR: Zdravá mateřská škola.

Projekt ZMŠ chce přispívat:

  • k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole (podpora současného zdraví)
  • k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován
  • návyky a dovednostmi zdravého životního stylu,
  • odolností vůči stresům a zdraví škodícím vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví)

Oba cíle se vzájemně podmiňují. Podrobně viz projekt ZMŠ, MŠ Praha 8.

Vytváření podnětného prostředí je jednou ze zásad ZMŠ. Prostředí a vybavení tříd je estetické a podnětné, aby nabízelo vše, co děti potřebují ke svému rozvoji. Součástí učebních pomůcek a prostředků jsou dětské rytmické nástroje, bohatá škála výtvarného materiálu a nástrojů. V každé třídě je klavír. Pravidelně děti pracují s keramickou hlínou (MŠ má vlastní keramickou pec).

Výchovně vzdělávací práce mateřské školy je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Respektuje osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte a vede je k maximálnímu rozvoji jeho schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, k toleranci, přátelství, empatii, rozvíjí tvořivost a fantazii. Děti se učí spoluvytvářet a respektovat pravidla soužití.

Každá třída je označena jménem jedné ze základních barev a ty jsou ve vzájemném propojení využity pro vytvoření orientačního systému po budově. Při výtvarném řešení prostor spolupracuje MŠ s akad. malířkou Tatianou Svatošovou, matkou absolventky školy.

V jedné třídě vede z patra kromě schodů také skluzavka a ve dvou tobogan. Řešení interiéru umožňuje uspokojování potřeby pohybu dětí, vzájemnou komunikaci mezi dětmi z různých tříd, využívání chodeb pro hry a pohybové aktivity dětí.

Výchovně vzdělávací práci ve třídě realizujeme globálně, nerozdělujeme ji podle jednotlivých výchov. Činnostmi prolíná ekologická výchova a pěstování kladného postoje ke zdraví svému i zdraví ostatních.

Během školního roku děti navštěvují historické památky a místa Prahy, Národní galerii, technické a jiná muzea. Často děti vyjíždějí na dopolední vycházky do širšího okolí a celodenní výlety. Také se pořádají rozlučkové výlety pro předškoláky.

Při svých aktivitách MŠ spolupracuje s rodiči. Velkými akcemi jsou každoroční Vánoční koncert v kapli Českobratrské církve evangelické a oslava Svátku matek. V roce 1991 rodiče založili občanské sdružení Spolek přátel mateřské školy v Praze 8, Sokolovská 182.

Pokud jde o kvalifikovanost sboru, tak ředitelka a 3 učitelky mají VŠ vzdělání, ředitelka magisterské, 1 učitelka bakalářské, 2 učitelky magisterské, pan učitel vystudovali vyšší odbornou školu pedagogickou, 3 učitelky jsou absolventkami střední pedagogické školy. Pedagogický sbor má nízký věkový průměr. K 1. 9. 2020 činil 40,7 let.

V MŠ se děti podle vlastní vůle a zájmu mohou účastnit rozšiřujících aktivit konaných během provozu školy.

Mateřská škola je fakultní školou pro Pedagogickou fakultu UK. V naší MŠ probíhají motivační a souvislé praxe studentů Pedagogické fakulty UK.

MŠ je právním subjektem od 1. 1. 1994.