Novelou školského zákona došlo s účinností od 1. ledna 2024 k přenesení stanovení výše úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech z ředitelů škol na zřizovatele. Poprvé se takto nová výše úplaty musí stanovit do 30. června 2024 na nový školní rok 2024/2025. Výše úplaty již není navázána na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy, ale na výši minimální měsíční mzdy.

S ohledem na výše uvedené rozhodla Rada městské části Praha 8 na svém jednání dne 5. června 2024 – i po konzultaci s příslušnými řediteli – o měsíční výši úplaty 1. 500,- Kč ve všech mateřských školách, zřizovaných Městskou částí Praha 8, a měsíční výši úplaty 500,- Kč ve všech školních družinách základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, ve školním roce 2024/2025. Úplata je významným mimorozpočtovým zdrojem financování hlavně mateřských škol a její nová výše odpovídá částce cca 75,- Kč za 1 den celodenního pobytu dítěte v mateřské škole.

Zároveň je potřeba zdůraznit, že kromě těch, co byli osvobozeni od úplaty již nyní – tedy: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, dochází k výraznému rozšíření okruhu těchto osob o všechny, kteří pobírají přídavek na dítě. Je pouze potřeba tuto skutečnost prokázat řediteli.

Přídavky na dítě pobírá relativně velké množství rodin, dojde proto k celkovému poklesu školkovného, což omezí disponibilní zdroje financování mateřských škol.

Odkaz na web MČ Praha 8

Usnesení rady MČ Praha 8 – školné