Rubrika: (Strana 1 z 4)

Rada MČ Praha 8 schválila plošné školkovné ve výši 1500 korun ve všech mateřských školách.

Novelou školského zákona došlo s účinností od 1. ledna 2024 k přenesení stanovení výše úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech z ředitelů škol na zřizovatele. Poprvé se takto nová výše úplaty musí stanovit do 30. června 2024 na nový školní rok 2024/2025. Výše úplaty již není navázána na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy, ale na výši minimální měsíční mzdy.

S ohledem na výše uvedené rozhodla Rada městské části Praha 8 na svém jednání dne 5. června 2024 – i po konzultaci s příslušnými řediteli – o měsíční výši úplaty 1. 500,- Kč ve všech mateřských školách, zřizovaných Městskou částí Praha 8, a měsíční výši úplaty 500,- Kč ve všech školních družinách základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, ve školním roce 2024/2025. Úplata je významným mimorozpočtovým zdrojem financování hlavně mateřských škol a její nová výše odpovídá částce cca 75,- Kč za 1 den celodenního pobytu dítěte v mateřské škole.

Zároveň je potřeba zdůraznit, že kromě těch, co byli osvobozeni od úplaty již nyní – tedy: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, dochází k výraznému rozšíření okruhu těchto osob o všechny, kteří pobírají přídavek na dítě. Je pouze potřeba tuto skutečnost prokázat řediteli.

Přídavky na dítě pobírá relativně velké množství rodin, dojde proto k celkovému poklesu školkovného, což omezí disponibilní zdroje financování mateřských škol.

Odkaz na web MČ Praha 8

Usnesení rady MČ Praha 8 – školné

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve středu 26. 6. 2024 od 17 hodin v přízemí budovy MŠ.

Získáte základní informace o provozu MŠ.

V případě, že jste byli přijati i do jiné mateřské školy, kterou upřednostňujete, prosíme, oznamte nám tuto skutečnost co nejrychleji.
Na e-mailovou adresu: reditelka@mssokolovska.cz oznamte váš nezájem nastoupit do MŠ Sokolovská.  

Uvolníte místo pro čekatele, kteří nemohli být z kapacitních důvodů přijati.

Těšíme se na osobní setkání.

Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis bude probíhat v pondělí  6.května a úterý 7.května 2024 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

U zápisu předložíte:

  1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  2. evidenční list dítěte,
  3. občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte,
  4. u cizinců rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů + kopie platného pasu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, informace MČ Praha 8

Evidenční list 2024/2025

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Kritéria MŠ Sokolovská 2024/2025

Letní prázdninový provoz 2024

Vážení rodiče,

v průběhu letních prázdnin v roce 2024 bude mš otevřena od pondělí 1.7.2024 do pátku 19.7.2024.

Přihlašování na období letního provozu bude probíhat ve třídách od 8.1.2024 do 31.1.2024.

Termín odevzdání závazné přihlášky je nejpozději 31.1.2024.

Přihláška na letní provoz 2024

« Starší příspěvky